AANBOD
BESCHERMING
OVER ONS
ACTUEEL
OVERLAST
ADVIES
ADVIES

Even voorstellen


Das&Boom Das&Boom geeft ecologisch advies en biedt een breed aanbod van diensten betreffende de das. (Meles meles). Het geven van zinvolle adviezen vergt een gedegen kennis van de ecologie en leefwijze van de das, actuele kennis over de verspreiding van de das, een uitstekende veldkennis en veel ervaring met het interpreteren van sporen. Das&Boom heeft die kennis en ervaring in de afgelopen 35 jaar opgebouwd en toegepast. Wij hebben een grote rol gespeeld bij het herstel van de rond 1980 zeer bedreigde dassenpopulatie middels herintroducties, planologische bescherming en de aanleg van faunavoorzieningen (dassenrasters en dassentunnels). Tegenwoordig past Das&Boom deze kennis en ervaring toe om zinvolle, realistische en werkbare oplossingen te bieden overal waar mensenbelangen en dassenbelangen botsen.

Das&Boom kan adviseren om bepaalde ruimtelijke ingrepen op een dasvriendelijke manier mogelijk te maken. Een dasvriendelijke oplossing is een vereiste, omdat er anders voor die plannen geen ontheffing gegeven wordt op de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Dassen, dassenburchten en het leefgebied van de das zijn beschermd. Dat betekent dat het voorkomen van dassenburchten in een gebied, waar ruimtelijke ingrepen gepland zijn, van grote invloed kan zijn bij het realiseren van die plannen. In principe moet voor elke ruimtelijke ingreep, die van invloed kan zijn op de aanwezige dassenpopulatie, een ontheffing worden aangevraagd van de Wet natuurbescherming. Er wordt alleen een ontheffing verleend, wanneer de dassenpopulatie niet nadelige beïnvloed wordt door de plannen ('de ecologische functionaliteit van de burcht(en) en het leefgebied van de das in stand blijft') of wanneer verloren gegaan leefgebied wordt gecompenseerd.

Ervaring, kennis en deskundigheid

Das&Boom verzamelt al tientallen jaren data van locaties van dassenslachtoffers en burchten. Deze enorme hoeveelheid informatie vormt de basis van onderzoek door Das&Boom. Zo kan de waarde van een bepaald gebied voor de das goed worden onderzocht. Als een gebied moet worden gemonitord op de aanwezigheid van dassen wordt gebruik gemaakt van de gegevens van deze database van Das&Boom. Actuele gegevens worden verkregen door veldonderzoek. Daarbij wordt gekeken naar sporen van dassen die duiden op het gebruik van het gebied door de das. Das&Boom voldoet aan de deskundigheidseisen, die de overheid stelt aan ecologische adviesbureaus en wordt dan ook in het Kennisdocument Das van de overheid genoemd als organisatie met aantoonbare kennis en ervaring met dassen.

Database dassenburchten

Das&Boom beschikt als enige organisatie in Nederland over een volledige database van meer dan 6000 dassenburchten verspreid over heel (oostelijk) Nederland. Om een zo actueel mogelijk beeld te houden van de dassenpopulatie in Nederland, wordt elk jaar een groot aantal burchten bezocht. Deze inventarisaties worden verricht door actieve vrijwilligers van Das&Boom en medewerkers van diverse provinciale dassenwerkgroepen. Ook meldingen en waarnemingen van boswachters, jagers en particulieren van(nieuwe) burchten worden geregistreerd. Das&Boom initieert een onderzoek naar nieuwe dassenburchten, wanneer er meldingen van dassenslachtoffers komen uit gebieden, waar geen dassenburcht bekend is.

Database verkeersslachtoffers

Sinds 1990 registreert Das&Boom alle dode en gewonde dassen. De database van Das&Boom bevat nu meer dan 10.000 gegevens over de exacte vindplek van dode en gewonde dassen, vooral als gevolg van het verkeer. Met behulp van deze gegevens is een knelpuntenlijst met 'hotspots' samengesteld van locaties waar meer dan incidenteel een das is doodgereden.


realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD