AANBOD
BESCHERMING
OVER ONS
ACTUEEL
OVERLAST
ADVIES
ADVIES

Ecologische begeleiding


Bij allerlei ruimtelijke ingrepen, zoals het aanleggen van (water-) wegen, kappen van bomen of houtwallen, slopen en (ver)bouwen, maar ook wanneer u een evenement organiseert in de open lucht, heeft u te maken met dieren en planten, die door de Wet natuurbescherming beschermd worden. De das maar ook zijn burcht en directe leefomgeving zijnbeschermd. Bij het plannen en uitvoeren van ruimtelijk ingrepen moet u dus rekening houden met de aanwezigheid van beschermde dieren, zeker wanneer het om dassen gaat. Met een goede ecologische begeleiding is het mogelijk veel ruimtelijke ingrepen zodanig uit te voeren, dat beschermde dieren daar weinig of geen overlast van ondervinden. Daarmee wordt ook voorkomen dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden. Wanneer er dassen leven in het plangebied is Das&Boom, gezien haar expertise de aangewezen organisatie om het gehele traject van planning tot en met realisatie ecologisch te begeleiden.

Das&Boom levert hiervoor de volgende diensten:
1.Quickscan dassenleefgebied
2.Aanvragen Ontheffing Wet natuurbescherming en ontwikkelen ecologisch werkprotocol
3.Ontwikkelen inrichtings- en/of compensatieplan


1. Quickscan dassenleefgebied

De aanwezigheid van dassen in een plangebied kan grote gevolgen hebben voor de manier waarop ruimtelijke ingrepen gerealiseerd kunnen worden. Dassen en hun burchten zijn beschermd (Wet natuurbescherming), wat onder meer inhoudt dat het leefgebied van dassen niet mag worden beschadigd, vernield of verstoord. Voor alle ingrepen in het leefgebied van de das is een ontheffing nodig, tenzij de 'vaste rust- of verblijfplaats' (de functionele leefomgeving) van de das geheel wordt ontzien. Het is dus voor een initiatiefnemer van ruimtelijke ingrepen van groot belang om in een vroeg stadium te weten of er dassen voorkomen in het plangebied en in hoeverre die plannen dermate nadelig voor de das uitvallen, dat daarmee de Wet natuurbescherming wordt overtreden. Om hier zekerheid over te verkrijgen wordt meestal een zogenaamde ecologische quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd. Das&Boom kan een quickscan uitvoeren om in een vroeg stadium te weten of er dassen voorkomen in het plangebied.

Rekening houden met de das

Het lijkt wellicht aantrekkelijk de aanwezigheid van de das enigszins onder te belichten bij het plannen en uitvoeren van ruimtelijk ingrepen in dassenleefgebied. Ervaring wijst echter uit dat vroeg of laat die das toch in beeld komt en dan voor veel vertraging en extra kosten kan zorgen (bijvoorbeeld door omwonenden die de locatie van de burchten kennen en aantasting van zijn leefgebied willen voorkomen). Het is dus om zowel ethische als economische redenen verstandig bij het plannen en realiseren van ruimtelijke ingrepen op een reƫle manier rekening te houden met de aanwezigheid van dassen in het plangebied. Das&Boom kan u hierbij behulpzaam zijn.

Het is voor een initiatiefnemer zeer aantrekkelijk om Das&Boom in te schakelen voor zo'n quickscan.
Das&Boom beschikt over een eigen actueel bestand van vrijwel alle dassenburchten in Nederland en een database van vrijwel alle verkeersslachtoffers. Das&Boom hoeft dus geen kosten te maken om deze gegevens elders in te kopen.
Das&Boom kan vervolgens zeer gericht tijdens een veldbezoek de actuele status van de dassenburcht vaststellen en onderzoek doen naar het gebruik van het gebied door de das.
Op basis van haar uitgebreide ervaring kan Das&Boom vervolgens rapporteren over de manier, waarop u uw plannen kunt realiseren. Soms zijn geen extra maatregelen nodig, soms zijn er mitigerende (verzachtende) of compenserende maatregelen nodig om de negatieve gevolgen van uw plannen voor de dassen zoveel mogelijk te voorkomen.
Das&Boom kan vervolgens zorg dragen voor de verdere ecologische begeleiding van de plannen middels het aanvragen van een ontheffing van de Wet natuurbescherming en het schrijven van het bijbehorende plan van aanpak.
Das&Boom kan gedurende het gehele project benaderd worden voor advisering op de werkplek en het oplossen van onvoorziene problemen, om overtredingen van de Wet natuurbescherming te voorkomen.


2. Aanvragen Ontheffing Wet natuurbescherming en ontwikkelen ecologisch werkprotocol

Voor alle ingrepen in het leefgebied van de das van de das is een ontheffing nodig van de Wet natuurbescherming, tenzij de vaste rust- of verblijfplaats van de das geheel wordt ontzien. Onderdeel van zo'n ontheffing van de Wet natuurbescherming is een activiteitenplan, ook wel ecologisch werkprotocol genoemd, waarin de voorgenomen werkzaamheden uitvoerig worden omschreven en toegelicht.

Da&Boom kan voor u een ontheffing aanvragen van de Wet natuurbescherming en zorg dragen voor een bijbehorend ecologisch werkprotocol. Das&Boom voldoet aan de deskundigheidseisendie de overheid stelt aan ecologische adviesbureaus.

In een ecologisch werkprotocol komende de volgende punten aan de orde:
Een omschrijving van locatie van het plangebied met bijbehorende topografische kaarten
Een omschrijving van de voorgenomen activiteiten en/of werkzaamheden
De planning van de voorgenomen activiteiten en/of werkzaamheden
Onderbouwing van het doel en de noodzaak van de voorgenomen activiteiten,
Het aangeven van mogelijke alternatieven en een onderbouwing van de keuze voor de voorgenomen activiteit of ingreep
Verantwoording van de manier waarop de vereiste ecologische gegevens zijn verkregen
Beschrijving van het gebruik van het plangebied door de das, de ligging van de burchten, de wissels en foerageergebieden.
Omschrijving van het effect van de voorgenomen activiteiten en/of werkzaamheden voor de functionaliteit van het leefgebied van de das
Omschrijving van de voorgenomen werkwijze en de manier waarop onvermijdelijke schade aan het leefgebied van de das wordt voorkomen, gemitigeerd en/of gecompenseerd.


3. Ontwikkelen inrichtings- en/of compensatieplan

Ruimtelijke ingrepen in een gebied waar dassen voorkomen kunnen alleen gerealiseerd worden wanneer de vaste rust- of verblijfplaats van de das wordt ontzien. Das&Boom kan u behulpzaam zijn bij het realiseren van uw plannen, waarbij getracht wordt de geplande ruimtelijke ingreep te combineren met de functionaliteit van het leefgebied van de das. U hoeft dan geen ontheffing van de Wet natuurbescherming aan te vragen, omdat de beschermende bepalingen in de wet niet worden overtreden door zo'n aangepast plan.

Indien het niet mogelijk is bij het realiseren van uw plannen dassen te ontzien, zal er een ontheffing moeten worden aangevraagd voor deze plannen en zullen de gevolgen voor de das moeten worden gecompenseerd en/of gemitigeerd. Das&Boom kan een inrichtingsplan ontwikkelen, waarbij uw ruimtelijke ingreep dusdanig wordt uitgevoerd, dat de gevolgen voor de das worden gemitigeerd ('verzacht'), zodat uw plannen in aanmerking komen voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming.

Wanneer er bij het realiseren van de voorgenomen ruimtelijke ingreep leefgebied van de das verloren gaat, zal dat moeten worden gecompenseerd. Das&Boom kan een compensatieplan ontwikkelen, waarin het voor de das verloren leefgebied elders gecompenseerd wordt.


realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD