AANBOD
BESCHERMING
OVER ONS
ACTUEEL
OVERLAST
ADVIES
ADVIES

Advisering schade


Dassen veroorzaken relatief weinig overlast , maar kunnen schade veroorzaken, met name aan grasvelden en aan maisakkers

Dassen eten voornamelijk regenwormen. Deze komen 's nachts zelf aan de oppervlakte om te eten en worden dan voorzichtig door dassen uit de grond getrokken. Hierbij ontstaan geen zichtbare sporen, laat staan schade. Wanneer dassen onvoldoende regenwormen kunnen bemachtigen, gaan ze noodgedwongen op zoek naar alternatieven. Dat gebeurt bijvoorbeeld, wanneer door droogte de wormen zich dieper in de grond terugtrekken.

Gedurende een aantal weken in het voorjaar en najaar bevinden zich emelten en engerlingen (larven van de langpootmug en van kevers) direct onder de grasmat. Dassen sporen ze op en graven ze uit. Dit foerageergedrag veroorzaakt wel enige schade aan de grasmat (het knagen aan de graswortels van deze larven overigens ook). Na een paar weken lost de overlast vanzelf op, omdat de larven dan om te overwinteren dieper in de grond kruipen of in de zomer transformeren tot volwassen langpootmuggen en kevers. Dassen schakelen dan weer over op het zoeken naar regenwormen.

Deze schade is te voorkomen of te beperken door deze larven te bestrijden. De firma Biocontrole biedt oplossingen, waarmee deze larven bestreden kunnen worden (biologische bestrijding). Dat levert zo wie zo een betere grasmat op, omdat emelten en engerlingen de wortels van gras aanvreten. Naast biologische bestrijding kunnen rasters worden ingezet om schade te voorkomen. Elektrische rasters (schrikdraad) is daarvoor in de meeste gevallen een rendabele oplossing, ook omdar de schade vaak seizoensgebonden is.

Bedrijfsmatige schade

Per diersoort verschaft Bij12 informatie over het voorkomen van schade met de Faunaschade preventieKit. In de 'Module Das' vindt u uitgebreide informatie over hoe u schade door dassen kan voorkomen. Wanneer u toch schade ondervindt door dasssen, kunt u in sommige gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding.

Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade in het kort: Grondgebruikers, die schade van bij de wet beschermde inheemse diersoorten zoals dassen ondervinden, kunnen onder omstandigheden een tegemoetkoming in deze schade krijgen. Sommige provincies vragen bij de afhandeling van schade door dassen behandelkosten en/of een eigen risico. Op de website van Bij12 kunt u lezen hoe dat per provincie geregeld is, ook te vinden via deze links:
eigen risico
legeskosten (behandelbedrag)

NB: helaas is bovenstaande informatie niet altijd actueel, op 1 november 2018 staat op die website dat de provincies Friesland, Overijssel en Utrecht legeskosten niet terugbetalen, terwijl ze dat nu wel doen (Friesland sinds mei 2018, Utrecht sinds juli 2018 en Overijssel al eerder.

Das&Boom pleit bij de provincies voor het afschaffen van alle financiële drempels bij het vergoeden van schade door dassen. Zo heeft de ZLTO heeft samen met o.a. Das&Boom, de jagersvereniging en het Brabants Landschap gepleit voor het afschaffen van deze behandelbedragen (zie item Omroep Brabant).

Bedrijfsmatige schade door dassen beperkt zich voornamelijk tot vraatschade aan maïsakkers. Deze schade is in de meeste gevallen beperkt. De gemiddelde schade in maïsakkers door de das, die het meest gemeld wordt, ligt tussen de &euro70,- en €250,- per geval.

Dassenovereenkomsten

Faunazaken van Bij12 heeft agrariërs die dassenschade hebben de mogelijkheid geboden om een dassenovereenkomst af te sluiten. De provincies (met uitzondering van Limburg) hebben opdracht gegeven aan Faunazaken om dassenovereenkomsten af te sluiten voor de periode van 2016 tot en met 2020.

Meer over de nieuwe beleidsregels ten aanzien van tegemoetkoming bij geleden faunaschade van het Faunafonds vindt u op de website van Bij12. U kunt een verzoek tot een tegemoetkoming van faunaschade indienen bij het Faunafonds


realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD