AANBOD
BESCHERMING
OVER ONS
ACTUEEL
OVERLAST
ADVIES
ADVIES

Overlast van dassen


Overlast door dassen

Dassen kunnen in sommige gevallen overlast veroorzaken voor mensen. Wanneer er schade optreedt door dassen, is deze vaak tijdelijk. Zo moeten dassen soms tijdelijk uitwijken naar alternatieve voedselbronnen, als hun normale voedselgebied bijvoorbeeld door langdurige droogte te weinig oplevert. Daarom zijn preventieve maatregelen, zoals rasters, meestal niet rendabel. Bijvoorbeeld een raster die dassen effectief tegenhoud moet ca. een halve meter worden ingegraven en voorzien worden van een horizontale flap, om te voorkomen dat de das er alsnog onderdoor kan graven.

Wanneer er sprake is van bedrijfsmatige schade, bestaan daarvoor vergoedingen (meer over bedrijsmatige schade). Dat geldt niet voor niet- bedrijfsmatige schade, zoals omgewoelde gazons, voetbalvelden e.d.

Dassen eten voornamelijk regenwormen. Deze komen 's nachts zelf aan de oppervlakte om te eten en worden dan voorzichtig door dassen uit de grond getrokken. Hierbij ontstaan geen zichtbare sporen, laat staan schade. Wanneer dassen onvoldoende regenwormen kunnen bemachtigen, gaan ze noodgedwongen op zoek naar alternatieven. Dat gebeurt bijvoorbeeld, wanneer door droogte de wormen zich dieper in de grond terugtrekken.

Gedurende een aantal weken in het voorjaar en najaar bevinden zich emelten en engerlingen (larven van de langpootmug en van kevers) direct onder de grasmat. Dassen sporen ze op en graven ze uit. Dit foerageergedrag veroorzaakt wel enige schade aan de grasmat (het knagen aan de graswortels van deze larven overigens ook). Na een paar weken lost de overlast vanzelf op, omdat de larven dan om te overwinteren dieper in de grond kruipen of in de zomer transformeren tot volwassen langpootmuggen en kevers. Dassen schakelen dan weer over op het zoeken naar regenwormen.

Deze schade is te voorkomen of te beperken door deze larven te bestrijden. De firma Biocontrole biedt oplossingen, waarmee deze larven bestreden kunnen worden (biologische bestrijding). Dat levert zo wie zo een betere grasmat op, omdat emelten en engerlingen de wortels van gras aanvreten.

Over andere vormen van overlast kunt u het best even contact opnemen per email of telefoon, 024-6842294, omdat dat meer maatwerk is


realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD