AANBOD
BESCHERMING
OVER ONS
ACTUEEL
OVERLAST
ADVIES
ADVIES

Gerealiseerde projecten


In 2017 heeft Das&Boom twee dassen verhuisd voor de gemeente Malden in verband met de verbouwing van een sporthal. De dassen hebben een kunstburcht gekregen aan de rand van het dorp

In 2017 heeft Das&Boom in opdracht van Rijkswaterstaat een uitgebreide dasseninventarisatie uitgevoerd langs de A27 bij Utrecht in verband met een wegverbreding

In 2017 heeft Das&Boom in opdracht van de gemeente Roermond onderzoek en aanbevelingen voor een passieve dassenverplaatsing gedaan in verband met een aanleg van een nieuwe oprit bij de N280

In 2016 heeft Das&Boom in opdracht van de gemeente Heumen een passieve dassenverhuizing uitgevoerd in verband met de aanleg van een fietspad

In 2016 heeft Das&Boom voor de gemeente Tilburg een dassenfamilie verhuisd uit Udenhout in verband met de aanleg van de woonwijk 'den Bogerd'.
De dassen hebben in hun eigen territorium een kunstburcht gekregen op het terrein van het Brabants Landschap.

In 2016 heeft Das&Boom in opdracht van de gemeente Wijchen compensatiemaatregelen geadviseerd in verband met de realisatie van een nieuwe woonwijk, de Huurlingsedam, in dassenleefgebied

In 2016 heeft Das&Boom in opdracht van Rijkswaterstaat een jaar lang dassen gemonitord in het talud van de A12 in verband met een wegverbreding

In 2016 heeft Das&Boom een compensatieplan opgesteld in verband met een ontgronding bij Ayen-Well in dassenleefgebied.

In 2016 heeft Das&Boom in opdracht van de gemeente Boxmeer compensatiemaatregelen geadviseerd in verband met de realisatie van het woonproject Maashaeghe in de nabijheid van een dassenburcht op het terrein van het voormalig ziekenhuis.

In 2016 heeft Das&Boom op opdracht van de gemeente Veghel een passieve dassenverplaatsing uitgevoerd in verband met de verbreding van de N279 bij Veghel

In 2015 heeft Das&Boom voor de gemeente Tilburg 6 dassen verhuisd uit Berkel-Enschot in verband met de realisatie van een nieuwe woonwijk

Ook in 2015 zijn door Das&Boom een moederdas met twee jongen verhuisd in verband met de realisatie van de 'Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld' in het kader van het Ruimte voor de Rivier project van Rijkswaterstaat.

In 2104 Heeft das&boom onderzoek gedaan naar compenserende en mitigerende maatregelen in verband met de inrichting van de Bakelse Aa;

Voor projectontwikkelaar van Boekel heeft Das&Boom 2 dassenfamilies verhuisd vanuit het gebied Dommelsvoort bij de Kraaijenbergse plassen bij Cuijk (2014)

Voor Exitus, een adviesbureau voor de agrarische sector, heeft Das&Boom een plan ontwikkeld voor het realiseren van een maïsdoolhof in de nabijheid van dassenleefgebied bij Nijmegen (2013)

Voor de provincie Limburg heeft Das&Boom alle dassenvoorzieningen geïnspecteerd bij provinciale wegen en aanbevelingen gedaan voor noodzakelijk onderhoud en herstel (rapportage knelpunten).

Voor de Vereniging Zuidenwind (organisatie die toepassingen van windenergie stimuleert) heeft Das&Boom onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van windturbines in Kessel in dassenleefgebied (2013)

Aan Ecogroen Advies (ecologisch adviesbureau) heeft Das&Boom een advies geleverd voor de aanleg van een voorziening voor dassen bij het Maas-Waalkanaal.

Voor de gemeente Oss heeft Das&Boomin 2014 een dassenfamilie op industrieterrein Vorstengrafdonk verhuisd. De bestaande burcht werd ingerasterd. Daarna werden de drie aanwezige dassen binnen één week gevangen en verhuisd naar een nabij aangelegde kunstburcht.

Voor adviesbureau Eelerwoude heeft Das&Boom gegevens geleverd in verband met de aanleg van een natuurbegraafplaats nabij dassenleefgebied (2013)

Voor adviesbureau DPI heeft Das&Boom gegevens geleverd voor de aanleg van een dassenvoorziening bij de N381 (2013)

Voor Waterschap Vallei en Veluwe heeft Das&Boom een plan van aanpak geschreven en een ontheffing van de Flora- en faunawet geregeld in verband met het herstellen van het oorspronkelijke tracé van een riviertje bij Renswoude (2013)

Voor de provincie Brabant heeft Das&Boom onderzoek gedaan naar dassenburchten nabij de N261 (2013)

Voor de provincie Friesland heeft Das&Boom een advies geschreven voor de aanleg van een dassentunnel onder de N359 (2012)

Voor projectontwikkelaar van Boekelheeft Das&Boom een plan van aanpak geschreven voor de verhuizing van een dassenfamilie bij Beers in Noord Brabant (2013). Dit plan behelst de actieve verplaatsing van de dassen naar een door Das&Boom aangelegde kunstburcht en een plan voor de noodzakelijke compensatie van het dassenleefgebied, dat verloren gaat (2012)

Voor waterleidingmaatschappij Brabant Water heeft Das&Boom een kunstburcht ontworpen en laten aanleggen als alternatief voor een bewoonde dassenburcht, die op termijn onbewoonbaar wordt de grondwaterstijging als gevolg van het stopzetten van oppompen van grondwater bij Boxmeer (2012-2013)

Voor het Waterschap Aa en Maas heeft Das&Boom een passieve dassenverplaatsing uitgevoerd van een dassenburcht, die gegraven was in een waterkerende dijk aan het Drongelens kanaal bij Cromvoirt in Noord Brabant (2012 - 2013)

Voor adviesbureau Royal Haskoning heeft Das&Boom gegevens geleverd over de aanwezigheid en actuele status van dassenburchten nabij de N279 (2012)

Voor waterschap Veluwe heeft Das&Boom een advies geschreven over een ruimtelijke ingreep in dassenleefgebied nabij Klaarbeek (2012)

Voor projectontwikkelaar Klok heeft Das&Boom een advies geschreven voor de compensatie van een ruimtelijke ingreep in dassenleefgebied nabij Heumen (2012).

Aan de provincie Gelderland heeft Das&Boom gegevens geleverd over dassenslachtoffers en de actuele status van dassenburchten (2012)

Aan adviesbureau Haskoning heft Das&Boom gegevens geleverd over de actuele status van dassenburchten nabij de rondweg N345 (2012)

Aan de gemeente Cuijk heeft Das&Boom gegevens geleverd en een compensatieplan ontwikkeld voor de geplande aanleg aan een rondweg bij Haps in dassenleefgebied (2012)

Voor de Dienst Landelijk Gebied heeft Das&Boom meegewerkt aan de Expertmeeting over dassen voor het tot stand komen van de soortenstandaard das (2012)

Aan adviesbureau Haskoning heeft Das&Boom gegevens geleverd betreffende uiterwaarden gelegen in dassenleefgebied (2012)

Voor Teunesen zand en grind BV heeft Das&Boom een advies geschreven over het compenseren van dassenleefgebied, dat verloren gaat door geplande ontgravingen (2012)

Aan de gemeentes Boxmeer, Mill en St. Hubert, Grave, Wijchen en Cuijk heeft Das&Boom gegevens geleverd over de actuele status van in die gemeentes gelegen dassenburchten (2012)

Voor Regionaal Bedrijvenpark Laarakker heeft Das&Boom een advies geschreven over geplande activiteiten in dassenleefgebied (2012)

Aan het Waterschap Rivierenland heeft Das&Boom een advies gegeven voor het realiseren van een waterberging in dassenleefgebied bij Heumen.

Aan de gemeente Echt-Susteren heeft Das&Boom een advies gegeven over het realiseren van een faunapassage bij de Heerstraat.

AanProrail heeft Das&Boom een advies gegeven inzake een verzakking in het spoortalud ten gevolge van een daar gegraven dassenburcht en de ecologische begeleiding verzorgd van de herstelwerkzaamheden (2011)

Voor de gemeente Tilburg heeft Das&Boom een ontwerp gemaakt voor een kunstburcht voor een toekomstige dassenverhuizing e een compensatieplan ontwikkeld(2011)

Aan Wageningen UR (University & Research centre) heeft Das&Boom gegevens geleverd voor het Compendium voor de Leefgeving (2011)

Voor de gemeente Nuth heeft Das&Boom onderzoek gedaan aan een dassenburcht bij Grijzegrubben (2011)

Voor de Grontmij heeft Das&Boom onderzoek gedaan in dassenleefgebied bij Haps

Voor Eurocontrol heeft Das&Boom en plan van aanpak schreven over een mogelijke actieve dassenverplaatsing van een op het vliegveld gelegen dassenburcht (2011)

Voor de gemeente Echt-Sustreren heeft Das&Boom een advies geschreven over het realiseren van een dassenvoorziening (2011)

Aan adviesbureau Waardenburg heeft Das&Boom gegevens geleverd voor een faunapassage onderzoek (2011)

Voor de Agrarische Natuurvereniging Raamvallei heeft Das&Boom een kunstburcht ontworpen voor een toekomstige dassenverplaatsing (2011)

Aan Natuurbalans heeft Das&Boom gegevens geleverd inzake de aanleg van een rondweg bij Loenen in dassenleefgebied (2011)

Voor de provincie Limburg heeft Das&Boom alle knelpunten voor dassen bij provinciale wegen in kaart gebracht en alle bestaande voorzieningen onderzocht (2011)

Voor Rijkswaterstaat heeft Das&Boom een actieve dassenverhuizing uitgevoerd van een dassenburcht gelegen in de uiterwaarden voor de ingang van het Maas Waalkanaal bij Heumen, die door de aanleg van een extra sluis verloren is gegaan. Das&Boom heeft de dassen gevangen en verplaatst na een vlakbij aangelegde kunstburcht. Das&boom heeft een plan ontwikkeld ter compensatie van het verloren gegane dassenleefgebied, hetgeen door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is gerealiseerd (2011-2012)

Voor de firma Smals Bouwgrondstoffen BV monitort Das&Boom gedurende een periode van 5 jaar de gevolgen van het afgraven van een stuk dassenleefgebied in de EHS bij Beers voor de aanwezige dassenpopulatie. Na afloop van de ontgraving wordt het gebied in de oude staat hersteld (2010-2015).


Voor de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) heeft Das&Boom de mogelijkheden onderzocht een dassenburcht bij een drinkwaterput bij Maastricht te verplaatsen. Het graafwerk van dassen levert een gevaar op voor de volksgezondheid, omdat bacteriologisch vervuild regenwater via een dassenpijp het grondwater zou kunnen besmetten.
Das&Boom heeft de verhuizing op zich genomen en eind 2009 hebben de dassen zich op een nabij gelegen onbewoonde dassenburcht gevestigd.

Voor ProRail heeft Das&Boom de mogelijkheden onderzocht van een verhuizing van een dassenburcht in een spoortalud bij Deventer. Die leverde een ernstig gevaar op voor de verkeersveiligheid. Das&Boom deze verhuizing daarna op zich genomen (2009).

Aan de gemeente Groesbeek heeft Das&Boom dassengegevens geleverd inzake de ruimtelijke onderbouwing van een verkeersmaatregel (openstelling weg) ten oosten van Groesbeek (2009).

Voor de gemeente Ommen heeft Das&Boom de mogelijkheden onderzocht een dassenburcht op het tracé van de nieuwe Rijksweg N36 te verhuizen en de daaruit voortvloeiende verhuizing van de burcht op zich genomen. De desbetreffende burcht is pas na het vaststellen van het tracé van die nieuwe rondweg om Ommen ontdekt. De daarna door Das&Boom uitgevoerde observaties (o.a met camera) wezen uit dat de burcht verlaten was. Een rivierduintje op het geplande tracé met daarin de desbetreffende burcht is vervolgens verwijderd. Das&Boom heeft ter compensatie in de nabijheid een kunstburcht voor dassen aangelegd (2009).

Voor de gemeente Roerdalen heeft Das&Boom advies uitgebracht voor de aanleg van dassenvoorzieningen onder de Klifbergweg en een dassenknelpuntenonderzoek in de gemeente Roerdalen verricht (2009).

Aan de gemeente Montferland heeft Das&Boom technische adviezen gegeven voor de aanleg van faunavoorzieningen aan de Zeddamseweg te Kilder (2009).

Aan de gemeenteTilburg heeft Das&Boom technische adviezen gegeven voor de aanleg van faunavoorzieningen in Tilburg aan de Udenhoutseweg en de Schoorstraat (2009).

Voor de gemeente Venray heeft Das&Boom onderzoek gedaan naar de compensatiemogelijkheden voor dassen in verband met de uitbreidingsplannen van op het St. Annaterrein (2009|).

Voor de Provincie Gelderland heeft Das&Boom een knelpuntenonderzoek verricht voor dassen op de provinciale wegen in Gelderland in verband met de aanleg van faunavoorzieningen (2009).

Voor de gemeente Gulpen-Wittem heeft Das&Boom een dassenkaart gemaakt met bijbehorende gegevens van bewoonde en onbewoonde dassenburchten in die gemeente (2009).

Aan de gemeente Cuijk heeft Das&Boom advies uitgebracht inzake het onderzoek naar de verplaatsing van dassen op het toekomstige bedrijventerrein "Laarakker" te Haps (2008).

Voor de gemeente Baarn heeft Das&Boom onderzoek gedaan naar dassenburchten in "parkwijk de Zandheuvel" i.v.m. uitbreiding van de zorginstelling "Sherpa" (2008).

Aan de gemeente Uden heeft Das&Boom een advies uitgebracht voor de aanleg van dassenvoorzieningen op de Kievitlaan en de Staartjespeelweg (2008)

Voor Daf Trucks in Eindhoven heeft Das&Boom de mogelijkheden onderzocht van het verhuizen van een dassenburcht op een afgesloten testbaan bij St. Oedenrode en deze verhuizing vervolgens op zich genomen. Observaties (o.a. met camera) wezen uit dat de burcht bewoond werd door vier dassen. Deze dieren zijn door Das&Boom gevangen met vangkooien en vervolgens overgebracht naar een uitzetlocatie in de buurt. Na drie maanden zijn de dassen daar weer vrij gelaten

Voor DLG Noord Brabant heeft Das&Boom onderzoek gedaan naar dassenburchten op het "MOB-complex Zeeland" en een advies gegeven in verband met de aanstaande ontmanteling van dat complex.

Aan de gemeente Rijwaarden heeft Das&Boom een advies gegeven inzake compensatie van aanwezige dassenburchten in de Ossenwaard in verband met een geplande ontgronding aldaar (2008).

Voor Rijks Waterstaat heeft Das&Boom een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van dassenvoorzieningen langs rijkswegen

Aan de gemeente Apeldoorn heeft Das&Boom een advies gegeven voor faunavoorzieningen langs de N786 (2008).

Voor de gemeente Venray heeft Das&Boom onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van dassen in het gebied "Blakt" en "Spurkt" (2008).

Voor de gemeente Venray heeft Das&Boom onderzoek gedaan naar de waarde van het plangebied "de Brabander"voor dassen (2008).

Voor de gemeente Son en Breugel heeft Das&Boom onderzoek gedaan naar de waarde van het plangebied "Sonniusdriehoek" voor dassen (2008).

Voor de gemeente Meerlo-Wanssum heeft Das&Boom een knelpuntenanalyse gemaakt van dassenburchten, - slachtoffers en -voorzieningen in die gemeente (2008)

Voor de Provincie Gelderland heeft Das&Boom een dassenkaart met bijbehorende slachtoffers en burchtgegevens geleverd

Aan Landschapsbeheer Gelderland heeft Das&Boom een inrichtingsadvies gegeven voor faunavoorzieningen in het gebied "Beekbergse Poort" (2007).

Das&Boom heeft op verzoek van de provincie Brabant een second opinion gegeven betreffende de uitbreidingsplannen van een golfterrein in St. Michielsgestel.

In verband met de eindevaluatie MER Kraayenbergse plassen heeft Das&Boom observaties verricht om de aanwezige dassenpopulatie in dat gebied te kunnen onderzoeken. Ook zijn de voorzieningen voor dassen beoordeeld.

Das&Boom heeft onderzoek gedaan naar de waarde voor de das van een uitbreidingsgebied voor golfclub Nistelrode (2007).

Aan de gemeente Tilburg is advies gegeven over faunavoorzieningen in die gemeente (2007)

Das&Boom heeft een inrichtingsadvies verzorgd voor Landgoed Klarenbeek (2007)Das&Boom heeft de waarde van een boomkwekerij voor de das in Drunen onderzocht (2007)

Das&Boom heeft onderzoek gedaan naar de waarde van een te bebouwen gebied voor de das in Gennep (2007)

In 2006 is Das&Boom gestart om in opdracht van de Provincie Gelderland een dassenkaart te ontwikkelen over het voorkomen van de das in Gelderland


realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD